Accións Formativas - Fonte da Virxe

Accións Formativas - Fonte da Virxe

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal

Accións Formativas

Quen somos > Centro Ocupacional
 


   As actividades do Centro Ocupacional da Barcia xiran ao redor de dous talleres de carácter artesanal: Encadernación e Coiro.

Neles impártense clases de ambas materias co obxecto de que os alumnos vaian adquirindo hábitos preelabórais que lles faciliten posteriormente a súa incorporación á vida laboral normalizada, ou retomar os seus estudos, que por motivos relacionados coa súa enfermidade foron interrompidos.

 Con todo nos talleres tamén participan persoas que debido a características persoais non é posible ou adecuado as dúas opcións anteriores e fórmaselles para participar en Centros Especiais de Emprego. Por tanto o tipo de formación está persoalizada, para lograr que o alumno desenvolva o seu potencial, satisfaga as súas necesidades e desexos á vez que a súa integración socio-laboral.

 Para logralo é necesaria unha serie de actividades formativas que, tendo os talleres artesáns como marco das mesmas lles preparen para  dita incorporación.
Estes talleres foron ideados como un simulacro de pequena empresa na que, á vez que aprenden as técnicas propias destes oficios, recréanse condicións de traballo parecidas ás dun taller profesional, onde aprenden a traballar en diversas dinámicas normalizadas: en cadea, en liña e en círculos de calidade.

Para iso creáronse diferentes liñas de produtos onde destaca a enorme variedade de estilos, materiais e técnicas, con obxecto de, ademas de motivar ao alumnado, testar as súas posibilidades para realizalos, á vez que nos permite comprobar a viabilidade e aceptación no mercado dos devanditos produtos.

 Aínda que un Centro Ocupacional non está dirixido especificamente cara á comercialización, e si a "a produción de obxectos, bens e servizos", a venda dos devanditos produtos en exposicións, feiras, mercados, e por medio da páxina web, ó reverter os seus beneficios en concepto de incentivo nos alumnos permite unha maior motivación dos usuarios, tanto económica como emocional, ó ver que o resultado do seu esforzo é valorado por persoas alleas ao círculo da asociación.

  
  
Con todo, como xa se mencionou anteriormente, o traballo nos talleres é o marco ou pretexto necesario para traballar cos usuarios aqueles aspectos que lles dificultan unha integración efectiva.

Para iso elabóranse "itinerarios de inserción personalizados" seguindo o protocolo convencional nestes centros que consiste nunha serie de pasos:

 -Acollida (onde se explica o funcionamento do centro e investígase por medio dunha serie de fichas desde o seu currículo profesional ata as súas afeccións, deficits, obxectivos persoais, situación anímica, autoconcepto, etc)

 -Orientación ( unha vez analizado cada caso en particular, en colaboración co usuario, establécense fases periódicas  de traballo que incidirán naqueles actitudes e destrezas que deban reforzarse para que o alumno logre os obxectivos marcados)

 -Formación (ademais da formación técnica de cada oficio confírese unha gran importancia a aqueles aspectos relacionados con todo aquilo que resulta un impedimento para a súa integración socio-laboral:  inseguridade, inexperiencia, falta de constancia, concentración, atención ou memoria, puntualidade, habilidades sociais que permitan un trato fluído con xefes e compañeiros, tolerancia á frustración, aceptación e formulación adecuada de críticas, toma de decisións, etc.


  
  
Para iso aparte de incidir persoalmente de forma transversal mentres se traballa no taller, dedicamos un día á semana para traballar directamente nestes aspectos por medio de xogos, exercicios, roll-plays, ou debates.

Doutra banda unha serie de visitas didácticas a talleres artesáns e empresas ou exposicións permítennos un achegamento a outras dinámicas de traballo e unha valoración máis ampla de traballos afíns e do realizado no centro).

 -Formación en contexto laboral ou derivación a outros dispositivos de formación regrada

 -Intermediación e seguimento

 -Ocupación


Regreso al contenido | Regreso al menu principal